Planning Management
for construction projects

Vijverberg is your partner in professional project planning for complex construction projects. Project planning is the key project management process to complete projects on time and within budget. Our experience is key in understanding the construction process and the interfaces between different contractors. We provide planning management over the entire project life cycle, prepare planning schedules in the tender phases and provide planning coordination during execution. Furthermore, we draw up delay analyses.

What to expect from our Planning Management services

BPKV
& BAFO

Set up
projectplanning

Update
planning

Progress
report

Delay
analyses

Prev Next

We are your partner during all phases of the construction process. In the tender phase, we support clients with project planning for successful project implementation. In this phase, we support contractors with planning for successful tenders.

After awarding the contract, we elaborate the planning. During execution, we monitor progress, identify deviations in time and look for opportunities to accelerate the project planning.

In the commercial completion of projects, delays are regularly discussed. Do you want to know whether you are entitled to a construction time extension? We make independent delay analyses.

Together we determine the planning requirements and the planning process. We prepare the planning for the project and often combine this with the planning of the contractors.

Based on your requirements, we draw up an action plan. During the development of the plan of approach, we make a lot of time for creating support, e.g. by organising Lean sessions. We ensure comprehensible planning by applying the latest techniques such as 4D planning, scripts and step-by-step plans.

During execution, our consultants work from the construction site and verify the progress of the work themselves. Based on this information, we provide daily and weekly coordination meetings and management reports.

Together with our clients we create successful project management teams. Vijverberg takes ownership of the project objectives.

Does your project need more than just support in Planning Management? Vijverberg offers multidisciplinary teams as well as specialists in dispute resolution, contracts, procurement, risk and costs.

References

Industry

Upgrade production site
Location: Kruiningen
Client: Lamb Weston Meijer
Service: Planning Management

Upgrade of production lines for frozen potato products at several locations. Vijverberg drew up the overall project planning based on lesson sessions with the contractors. During implementation Vijverberg coordinated the contractors and reported progress.

Datacenters

Construction of hyperscale data centres
Location: The Netherlands, Belgium and Denmark
Service: Planning Management

Vijverberg provides the baseline planning, collecting and processing progress, updating forecasts, coordinating the work schedules of the various contractors, preparing management reports.

Energy

Maintenance and fuel change nuclear power plant
Location: Borssele
Client: EPZ
Service: Planning Management

Vijverberg takes care of the planning during the preparation and execution of the maintenance of the Borssele nuclear powerplant.

Real Estate

VU MC Imaging Centre
Location: Amsterdam
Client: Ballast Nedam & ULC
Service: Planning Management

Vijverberg provided the comissioning planning and reporting of planning progress for the construction of the Imaging Center.

Infra

Oosterweel
Location: Antwerp (BE)
Client: Lantis
Service: Planning Management

The Oosterweel connection completes the Antwerp Ring Road. Vijverberg draws up the master planning and assesses the contractor schedules.

Meet our Planning Management specialists

With 35 specialists, we offer an integrated approach to your our Planning Management specialists are highly trained professionals with the right experience and available for your project.

We work with

Best Practices

Here you will find articles written by our experts.

referenties-vijverberg
Contact us to learn what we
can do for your project

Please contac Guido Gielen

+31(0)88-8008650

Would you like to receive invitations to
our knowledge meetings? Sign up here!

Planning Management
voor bouwprojecten

Vijverberg is uw partner in professionele projectplanningen voor complexe bouwprojecten. Projectplanning is het belangrijkste project beheersingsproces om projecten op tijd en binnen budget te realiseren. De consultants van Vijverberg begrijpen het bouwproces en de interfaces tussen de verschillende aannemers. Wij verzorgen planning management over de gehele levenscyclus van projecten, stellen planningen op in de tenderfases, verzorgen planning en coördinatie tijdens de uitvoering. Daarnaast stellen wij vertragingsanalyses op.

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Guido Gielen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!

Planning Management
voor bouwprojecten

Vijverberg is uw partner in professionele projectplanningen voor complexe bouwprojecten. Projectplanning is het belangrijkste project beheersingsproces om projecten op tijd en binnen budget te realiseren. De consultants van Vijverberg begrijpen het bouwproces en de interfaces tussen de verschillende aannemers. Wij verzorgen planning management over de gehele levenscyclus van projecten, stellen planningen op in de tenderfases, verzorgen planning en coördinatie tijdens de uitvoering. Daarnaast stellen wij vertragingsanalyses op.

Wat u van ons Planning Management kunt verwachten

BPKV
& BAFO

Opstellen
projectplanning

Actualiseren
planning

Voortgangs-
rapportage

Vertragings-
analyse

Prev Next
Wij zijn uw partner tijdens alle fases van het bouwproces. In de tenderfase ondersteunen wij opdrachtgevers met het maken van de projectplanning voor een succesvolle projectuitvoering. In deze fase ondersteunen wij aannemers met het opstellen van planningen voor succesvolle aanbiedingen.

Na gunning werken wij de planning verder uit. Tijdens de uitvoering monitoren wij de voortgang, signaleren tijdig afwijkingen en zoeken naar mogelijkheden tot versnelling van de projectplanning.

Bij de commerciële afronding van projecten is er geregeld discussie over vertraging. Wilt u weten of er recht is op bouwtijdverlenging? Wij maken onafhankelijke vertragingsanalyses.

Samen met u bepalen we de eisen aan de planning en aan het planningsproces. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de planning. Vaak combineren wij de planning met de coördinatie tussen de aannemers.

Aan de hand van uw wensen maken wij een plan van aanpak. Tijdens de uitwerking van het plan van aanpak maken wij veel tijd voor het creëren van draagvlak, onder andere door het organiseren van Lean sessies. Wij zorgen voor begrijpelijke planningen door toepassing van de nieuwste technieken zoals 4D planningen, draaiboeken en stappenplannen.

Tijdens de uitvoering werken onze consultants vanuit de bouwkeet en verifiëren zelf de voortgang van het werk. Op basis van deze informatie verzorgen wij dagelijkse en wekelijkse coördinatie meetings en management rapportages.

Samen met uw organisatie vormen wij goed op elkaar ingespeelde projectteams met een drive voor resultaat. Vijverberg toont eigenaarschap voor de projectdoelstellingen.

Heeft uw project meer nodig dan alleen ondersteuning op het gebied van projectplanning? Vijverberg biedt ook multidisciplinaire teams én specialisten in contracten, inkoop, risico en kosten.

Daarnaast bieden wij onafhankelijke expert rapporten op het gebied van bouwtijdvertraging en kosten.

Referentie projecten

Industrie

Upgrade productielocatie
Locatie: Kruiningen
Client: Lamb Weston Meijer
Service: Planning Management

Upgrade van productielijnen voor frozen potato products op meerdere locaties. Vijverberg heeft de overall projectplanning opgesteld aan de hand van leansessies met de aannemers. Tijdens de uitvoering heeft Vijverberg de coordinatie tussen de aannemers verzorgd en de voortgang gerapporteerd.

Datacenters

Bouw van hyperscale datacenters
Locatie: Nederland, Belgïe en Denemarken
Service: Planning Management

Vijverberg verzorgt het opstellen van baseline planningen, het verzamelen en verwerken van de progress, het updaten van de forecasts, coördineren van de planningen van de werkzaamheden van de verschillende aannemers, het opstellen van managementrapportages.

Energie

Onderhoud en splijtstofwissel kerncentrale
Locatie: Borssele
Client: EPZ
Service: Planning Management

Vijverberg verzorgt de planning tijdens de voorbereiding en uitvoering van het onderhoud van kerncentrale Borssele.

Vastgoed

VU MC Imaging Center
Locatie: Amsterdam
Client: Ballast Nedam & ULC
Service: Planning Management

Vijverberg heeft het opstellen van de comissioning planning en het rapporteren van de voortgang van de planning voor de bouw van het Imaging Center verzorgd.

Infra

Oosterweelverbinding
Locatie: Antwerpen (BE)
Client: Lantis
Service: Planning Management

De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond. Vijverberg stelt de Masterplanning op en beoordeelt de aannemersplanningen.

Maak kennis met onze Planners

Met 35 specialisten bieden wij een integrale aanpak voor uw bouwproject. Onze Planners zijn hoog opgeleide professionals met de juiste ervaring en direct inzetbaar op uw project.

Wij werken met

Best Practices

In onze Best Practices leest u hoe wij
onze expertise in de praktijk brengen.

referenties-vijverberg

Bel voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak

Neem contact op met Guido Gielen

088-8008650

Wilt u uitnodigingen ontvangen voor
onze kennisbijeenkomsten? Meld u dan hier aan!